เทปบันทึกภาพ

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องแนวทางการตรวจประเมิน

สภาพอาคารและสิ่งแวดล้อมและระบบวิศวกรรมในโรงพยาบาลเบื้องต้น ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©starline / Freepik