หน้าแรก

สุขศาลาพระราชทาน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

โครงการตามแผน

ติดต่อสำนักงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาหน่วยพยาบาลที่มีอยู่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ห่างไกล ให้เป็นสุขศาลาพระราชทานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยทรงมุ่งหวังว่า นอกจากการ เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของนักเรียน และประชาชนในยามปกติและยามฉุกเฉินแล้ว ยังจะช่วยให้เป็นที่ไว้วางใจในเจ้าหน้าที่รัฐและเป็นส่วนช่วยสนับสนุน ให้เกิดความ มั่นคงของชาติอีกด้วย

        ความเป็นมาของโครงการ

สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นโครงการความร่วมมือ 4 ฝ่าย คือ

            * สำนักงาน โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

            * กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

            * กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

            * กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

        สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบติดแนวชายแดนประเทศพม่า    4 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ซึ่งมีสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ 5 แห่ง ดังนี้

    1. บ้านทิไล่ป้า อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

    2. บ้านปิล๊อกคี่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

    3. บ้านป่าหมาก อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

    4. บ้านแพรกตะคร้อ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

    5. บ้านโป่งลึก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

 
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

407 ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032-337258 โทรสาร 032-321863

Website : www.hss05.dyndns.org           E-mail : hss05rb@gmail.com

พัฒนาโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์