หน้าแรก

สุขศาลาพระราชทาน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

โครงการตามแผน

ติดต่อสำนักงาน


โครงการประจำปี2561 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี


โครงการผลผลิตที่ 1 โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและควบคุมกำกับฯ

โครงการผลผลิตที่ 2 โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการสุขภาพประชาชนและชุมชน

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรด้วย
องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล

 

โครงการประจำปี2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี


เทคโนโลยีสารสนเทศ

บูรณาการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

พัฒนา อสม. และ สุขศึกษา

วิศวกรรมการแพทย์

สถานพยาบาลและสถานประกอบการ

สุขศาลาพระราชทาน

อสม.ปปช

อาคารและ วศป

 
 
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

407 ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032-337258 โทรสาร 032-321863

Website : www.hss05.dyndns.org           E-mail : hss05rb@gmail.com

พัฒนาโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์