โครงการประจำปี2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี

เทคโนโลยีสารสนเทศ
บูรณาการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
พัฒนา อสม. และ สุขศึกษา
วิศวกรรมการแพทย์
สถานพยาบาลและสถานประกอบการ
สุขศาลาพระราชทาน
อสม.ปปช
อาคารและ วศป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©starline / Freepik