หน้าแรก

ติดต่อสำนักงาน

สุขศาลาพระราชทาน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

โครงการตามแผน

อัตรากำลัง
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรีนายศรีสกุล แสงประเสริฐ
ผู้อำนวยการ

นายมงคล ปิยปัญญา
รองผู้อำนวยการ

จ่าสิบตรีประสาน น่วมมะโน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์

 

 


หัวหน้ากลุ่มคุณภาพมาตรฐานการบริการ

นายสมจิตร์ เปรมบำรุง
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม

นายมงคล ปิยปัญญา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชน

นายสุเทพ โขวุฒิธรรม
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมการแพทย์

นางสาวลักขนา ติมนาค
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มบริหาร

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
 

 

 
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

407 ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032-337258 โทรสาร 032-321863

Website : www.hss05.dyndns.org           E-mail : hss05rb@gmail.com

พัฒนาโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์