หน้าแรก

สุขศาลาพระราชทาน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

โครงการตามแผน

ติดต่อสำนักงาน

" สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข "

      เดิมชื่อ..." หน่วยยานพาหนะภาคกลาง " สังกัดกองยานพาหนะกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการซ่อมบำรุงยานพาหนะของหน่วยราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตภาคกลางและ
ภาคใต้ เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรกเมื่อปี

พ.ศ.2510 โดยอาศัยอาคารสำนักงานของหน่วยคุดทะราดเป็นที่ทำการชั่วคราวบนเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งานหรือ 
1,398 ตารางวา

พ.ศ.2511 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรขึ้นบนถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานในปัจจุบัน

            ต่อมาได้มีการปรับบทบาท ภารกิจของหน่วยงานให้ครอบคลุม และสนองความต้องการของหน่วยงานสถานบริการสาธารณสุข และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการพัฒนากิจกรรมและรูปแบบการดำเนินงานพร้อมปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่ปรับเปลี่ยนไป

พ.ศ. 2510 ชื่อ หน่วยยานพาหนะภาคกลาง

พ.ศ. 2518 เปลี่ยนชื่อเป็น หน่วยช่างบำรุงจังหวัดราชบุรี

พ.ศ. 2521 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ช่างบำรุงเขต ราชบุรี

พ.ศ. 2527 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ช่างบำรุงที่ 1 ราชบุรี

พ.ศ. 2534 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ช่างบำรุงที่ 1

พ.ศ. 2539 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ช่างบำรุงที่ 4

พ.ศ. 2544 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ช่างบำรุงที่ 1 (ราชบุรี)

พ.ศ. 2545 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 (ราชบุรี)

พ.ศ. 2556 เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี 
 

 
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

407 ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032-337258 โทรสาร 032-321863

Website : www.hss05.dyndns.org           E-mail : hss05rb@gmail.com

พัฒนาโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์