หน้าแรก

สุขศาลาพระราชทาน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

โครงการตามแผน

ติดต่อสำนักงาน

ดาวโหลดไฟล์งานประชุม

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรี


ไฟล์งานประชุม 2561


อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ระดับเขตสุขภาพที่ 5
วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์  2561

อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ.2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด เขตสุขภาพที่ 5
วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์  2561

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
วันที่ 26 มกราคม 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือยข่ายสุขศึกษาเเละสุขภาพภาคประชาชนเพื่อบูรณาการ
พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ เเละพฤติกรรมสุขภาพในตำบลจัดการสุขภาพ
วันที่ 15 มกราคม 2561

การอบรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการขับเคลื่อนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการในสถานบริการสุขภาพอย่างยั่งยืนเขตสุขภาพที่ 5
วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560

อบรมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
วันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2560

โครงการอบรมพัฒนาด้านการบำรุงรักษาเครื่องมือเเพทย์ความเสี่ยงสูง (Safe Life) ๑๐ ชนิด 
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

การฝึกอบรมการดูแลและการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในสถานบริการสุขภาพด้วยตนเอง
(ด้านแสง/เสียง/อุณหภูมิ)
วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2560

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านทดสอบเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน 5 กลุ่ม 22 ชนิดเครื่องมือ
วันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2560

ไฟล์งานประชุม 2560


การอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลอย่างยั่งยืนเขตสุขภาพที่ ๕ วันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและทีมแกนนำชุมชนด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๕
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

หนังสือรวมกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องแนวทางการตรวจประเมินสภาพอาคารและสิ่งแวดล้อมและระบบวิศวกรรม
ในโรงพยาบาลเบื้องต้น ๒๕๖๐
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงสูง (Safelife) 10 ชนิด
วันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการจัดการคุณภาพ
ความปลอดภัยด้านอาคารสิ่งแวดล้อม เครื่องมือแพทย์และด้านสุขศึกษา
วันที่ ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน 5 กลุ่ม 22 ชนิดเครื่องมือ
วันที่ ๑๓ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

 


 

 
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

407 ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032-337258 โทรสาร 032-321863

Website : www.hss05.dyndns.org           E-mail : hss05rb@gmail.com

พัฒนาโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์