การอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลอย่างยั่งยืนเขตสุขภาพที่ ๕ วันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน 5 กลุ่ม 22 ชนิดเครื่องมือ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการจัดการคุณภาพความปลอดภัย
ด้านอาคารสิ่งแวดล้อม เครื่องมือแพทย์และด้านสุขศึกษา

การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงสูง (Safelife) 10 ชนิด

หนังสือรวมกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องแนวทางการตรวจประเมินสภาพอาคารและสิ่งแวดล้อมและระบบวิศวกรรมในโรงพยาบาลเบื้องต้น ๒๕๖๐

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและทีมแกนนำชุมชนด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๕
 

 

 

 

 

 

 

 

 

©starline / Freepik