หน้าแรก

สุขศาลาพระราชทาน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

โครงการตามแผน

ติดต่อสำนักงาน


สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๐ (สขร.1)


สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ๒๕๕๙

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๐

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๐

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ๒๕๖๐

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ๒๕๖๐


 

 
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

407 ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032-337258 โทรสาร 032-321863

Website : www.hss05.dyndns.org           E-mail : hss05rb@gmail.com

พัฒนาโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์