สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๐ (สขร.1)สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ๒๕๕๙

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๐

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๐

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ๒๕๖๐

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

 

©starline / Freepik