หน้าแรก

สุขศาลาพระราชทาน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

โครงการตามแผน

ติดต่อสำนักงาน

กลุ่มงานภายในของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี

กลุ่มยุทธศาสตร์

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกรม จัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณประจำปี
นิเทศงานการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชนศึกษาพัฒนาองค์ความรู้และวิจัยสนับสนุน
นโยบายพิเศษ บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป ดำเนินงานด้านการเงิน ให้บริการข้อมูลและประชาสัมพันธ์ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดำเนินงาน
ด้านกฎหมาย กฎระเบียบและการบริหาร

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชน

พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านระบบสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุนบทบาท อสม. เป็นแกนนำในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี มาตรฐาน
งานสุขภาพภาคประชาชน

กลุ่มคุณภาพมาตรฐานการบริการ

ควบคุมกำกับและพัฒนาศักยภาพการรับรองคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ดำเนินการบังคับใช้ตามกฎหมายสถานพยาบาลและประกาศกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริม ควบคุม กำกับ มาตรฐาน
และการบังคับใช้กฎระเบียบมาตรฐานด้านสุขศึกษาสนับสนุนและติดตามนิเทศงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม

ควบคุมกำกับมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาคีเครือข่ายศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม ส่งเสริมมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์

ควบคุมกำกับมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์
ประกอบด้วย
1. การจัดระบบด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
2. การบำรุงรักษา
3. สอบเทียบ
4. ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย
5. ด้านวิศวกรรมสื่อสาร
 

 
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

407 ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032-337258 โทรสาร 032-321863

Website : www.hss05.dyndns.org           E-mail : hss05rb@gmail.com

พัฒนาโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์