อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด เขตสุขภาพที่ 5
วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์  2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรี


 
 
 
 

 

©starline / Freepik