การทบทวนผลการดำเนินงานเพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 17 – 19 กันยายน 2560

ห้องประชุมโรงแรมพรินเซสริเวอร์  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี


 
 
 
 
 
 

 

©starline / Freepik