การทบทวนผลการดำเนินงานเพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วันที่ ๑๗ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

ห้องประชุมโรงแรมพรินเซสริเวอร์  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี


 
 
 
 
 
 

 

©starline / Freepik