การอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลอย่างยั่งยืนเขตสุขภาพที่ ๕
วันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรี

 
 
 
 
 
 
 

 

©starline / Freepik