ภาพกิจกรรม

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรี


การทบทวนผลการดำเนินงานเพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

ประชุมสำนักงาน เขต ๕ จังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

การอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลอย่างยั่งยืนเขตสุขภาพที่ ๕ วันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประชุมคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพระดับเขต วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

คัดเลือกผลงานตำบลจัดการสุขภาพและนวัตกรรมสุขภาพชุมชนดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ ๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

งานประเมินผลงาน อ.ส.ม. ดีเยี่ยม เเละดีเยี่ยมอย่างยิ่ง พุทธศักราช ๒๕๖๐ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงาน อสม.ป.ป.ช.3 ปี วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

โครงการอบรมเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่การตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล วันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (พร้อมชี้แจงแนวทางในการเยี่ยมประเมินในแต่ละด้าน) วันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๐

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและทีมแกนนำชุมชนด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๕  วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามเกณฑ์มาตรฐาน วันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานรองรับภารกิจ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่ ๑๖-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องแนวทางการตรวจประเมินสภาพอาคารและสิ่งแวดล้อมและระบบวิศวกรรมในโรงพยาบาลเบื้องต้น ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

ประชุม ทบทวน สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาและปรับพฤติกรรมสุขภาพภาคประชาชน วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

การประกวดหมู่บ้านปรับพฤติกรรมลดโรคมะเร็งและโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมตามสุขบัญญัติแห่งชาติ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงสูง (Safelife) ๑๐ ชนิด วันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ ๔ ๕ และ ๖ และภาคกลาง ปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑o - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการด้านระบบบริการสุขภาพโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เขตสุขภาพที่ ๕ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการจัดการคุณภาพ
ความปลอดภัยด้านอาคารสิ่งแวดล้อมเครื่องมือแพทย์และด้านสุขศึกษา วันที่ ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่เรื่องการตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน รุ่น๒ วันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบเครื่องมือsแพทย์พื้นฐาน รุ่น๑ วันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

การทดลองเครื่องมือประเมินสมรรถนะอาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ฯ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความปลอดภัยเขตประสบภัยน้ำท่วมจากฝนตกหนัก วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

หน่วยงาน สบส.๕ ร่วมช่วยเหลือพี่น้อง อสม.ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

 

©starline / Freepik