ภาพกิจกรรม

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรี


ประชุมการคัดเลือกผลงานตำบลจัดการสุขภาพและนวัตกรรมสุขภาพชุมชนดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 5
วันที่ 26 มิถุนายน 2561


ประชุมการคัดเลือกผลงานองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 5
วันที่ 25 มิถุนายน 2561


คณะทำงานลงพื้นที่สุขศาลาพระราชทานบ้านปิล๊อกคี่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมอบรถเข็นรุ่นออฟโรด
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑


โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนวิชาชีพนักวิชาการอุปกรณ์การเเพทย์เพื่อการพัฒนาบทบาทในการนำองค์กร
สู่การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เเละควบคุมกำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ให้มีมาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑


โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสู่การเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะองค์ความรู้รูปแบบแนวคิดที่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานในยุค ๔.๐ อย่างยั่งยืน วันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑


งานประกวดคัดเลือกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ และโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
พื้นที่ต้นแบบสู่การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพชุมชน ระดับเขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 8 มีนาคม 2561อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ระดับเขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์  2561อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ.2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์  2561ปรึกษาหารือศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนปางสนุก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561


ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 26 มกราคม 2561


การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือยข่ายสุขศึกษาเเละสุขภาพภาคประชาชน เพื่อบูรณา
การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ เเละพฤติกรรมสุขภาพในตำบลจัดการสุขภาพ วันที่ 15 มกราคม 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จเยี่ยม ร.ร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า วันที่ 3 - 5 มกราคม 2561


การประกวด อสม.ดีเด่น ระดับเขต 4,5,6 และภาคกลาง ปี 2561 วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2560

การอบรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการขับเคลื่อนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการใน
สถานบริการ
สุขภาพอย่างยั่งยืนเขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560


โครงการอบรมพัฒนาด้านการบำรุงรักษาเครื่องมือเเพทย์ความเสี่ยงสูง (Safe Life) ๑๐ ชนิด วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

การฝึกอบรมการดูแลและการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย ในสถานบริการสุขภาพด้วยตนเอง (ด้านแสง/เสียง/อุณหภูมิ) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

การฝึกอบรมการดูแลและการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย ในสถานบริการสุขภาพด้วยตนเอง (ด้านแสง/เสียง/อุณหภูมิ) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านทดสอบเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน 5 กลุ่ม 22 ชนิดเครื่องมือ วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านทดสอบเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน 5 กลุ่ม 22 ชนิดเครื่องมือ วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2560

การทบทวนผลการดำเนินงานเพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

ประชุมสำนักงาน เขต ๕ จังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

การอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลอย่างยั่งยืนเขตสุขภาพที่ ๕ วันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประชุมคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพระดับเขต วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

คัดเลือกผลงานตำบลจัดการสุขภาพและนวัตกรรมสุขภาพชุมชนดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ ๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

งานประเมินผลงาน อ.ส.ม. ดีเยี่ยม เเละดีเยี่ยมอย่างยิ่ง พุทธศักราช ๒๕๖๐ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงาน อสม.ป.ป.ช.3 ปี วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

โครงการอบรมเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่การตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล วันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (พร้อมชี้แจงแนวทางในการเยี่ยมประเมินในแต่ละด้าน) วันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๐

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและทีมแกนนำชุมชนด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๕  วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามเกณฑ์มาตรฐาน วันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานรองรับภารกิจ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่ ๑๖-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องแนวทางการตรวจประเมินสภาพอาคารและสิ่งแวดล้อมและระบบวิศวกรรมในโรงพยาบาลเบื้องต้น ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

ประชุม ทบทวน สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาและปรับพฤติกรรมสุขภาพภาคประชาชน วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

การประกวดหมู่บ้านปรับพฤติกรรมลดโรคมะเร็งและโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมตามสุขบัญญัติแห่งชาติ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงสูง (Safelife) ๑๐ ชนิด วันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ ๔ ๕ และ ๖ และภาคกลาง ปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑o - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการด้านระบบบริการสุขภาพโครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เขตสุขภาพที่ ๕ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการจัดการคุณภาพ
ความปลอดภัยด้านอาคารสิ่งแวดล้อมเครื่องมือแพทย์และด้านสุขศึกษา วันที่ ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่เรื่องการตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน รุ่น๒ วันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบเครื่องมือsแพทย์พื้นฐาน รุ่น๑ วันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

การทดลองเครื่องมือประเมินสมรรถนะอาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ ฯ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความปลอดภัยเขตประสบภัยน้ำท่วมจากฝนตกหนัก วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

หน่วยงาน สบส.๕ ร่วมช่วยเหลือพี่น้อง อสม.ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

 

©starline / Freepik