หน้าแรก

สุขศาลาพระราชทาน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

โครงการตามแผน

ติดต่อสำนักงานภาพกิจกรรม

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรี


การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือยข่ายสุขศึกษาเเละสุขภาพภาคประชาชน เพื่อบูรณา
การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ เเละพฤติกรรมสุขภาพในตำบลจัดการสุขภาพ
วันที่ 15 มกราคม 2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จเยี่ยม ร.ร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า วันที่ 3 - 5 มกราคม 2561


การประกวด อสม.ดีเด่น ระดับเขต 4,5,6 และภาคกลาง ปี 2561 วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2560


ภาพกิจกรรมเพิ่่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ โครงการ วันที่
 


 
 


 
 


 
 

 
 

 
 


 

 

 

 
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

407 ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032-337258 โทรสาร 032-321863

Website : www.hss05.dyndns.org           E-mail : hss05rb@gmail.com

พัฒนาโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์