หน้าแรก

สุขศาลาพระราชทาน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

โครงการตามแผน

ติดต่อสำนักงานภาพกิจกรรม

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรี


การทบทวนผลการดำเนินงานเพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐


ประชุมสำนักงาน เขต ๕ จังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐


การอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลอย่างยั่งยืนเขตสุขภาพที่ ๕ วันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐


ภาพกิจกรรมเพิ่่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ โครงการ วันที่
1
งานเครื่องมือแพทย์พื้นฐานรุ่นที่ 1


20-21 พ.ย.60
2
งานเครื่องมือแพทย์พื้นฐานรุ่นที่ 2

23-24 พ.ย.60
3

วศป. แสงเสียง อุณหภูมิ

27-28 พ.ย.60
4
เครื่องมือความเสี่ยงสูง

30 พ.ย. - 1 ธ.ค.60
5
งานพี่เลี้ยง สสจ. สสอ. สบส.

12-13 ธ.ค. 60
6
งานมาตรฐานระบบบริการโรงพยาบาล

14-15 ธ.ค.60

 

 

 
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

407 ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032-337258 โทรสาร 032-321863

Website : www.hss05.dyndns.org           E-mail : hss05rb@gmail.com

พัฒนาโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์